Incepand cu luna septembrie 2023 modalitatea de lucru cu publicul pentru Persoane Juridice va fi Exclusiv on-line
 • .
 • .
 • .

Comunicarea somatiei si titlului executoriu

In conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 207/2015 – Codul de procedura fiscala,  titlul executoriu si somatia sunt acte administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local.

Comunicarea actelor administrative fiscale – in cazul de fata titlul executoriu si somatie -  se face in conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 – Codul de procedura fiscala:

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/platitorului caruia îi este destinat. În situatia contribuabilului/platitorului fara domiciliu fiscal în România, care si-a desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum si în situatia numirii unui curator fiscal, în conditiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunica împuternicitului sau curatorului, dupa caz.

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunica contribuabilului/platitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal, sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta ori de câte ori contribuabilul/platitorul a optat pentru aceasta modalitate de emitere si de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), dupa caz, nu a fost posibila, aceasta se realizeaza prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectueaza prin afisarea unui anunt în care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/platitorului, dupa cum urmeaza:

 1. în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal central prin afisarea anuntului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a A.N.A.F.;
 2. în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afisarea anuntului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective.

(6) Anuntul prevazut la alin. (5) se mentine afisat cel putin 60 de zile de la data publicarii acestuia si contine urmatoarele elemente:

 1.   numele si prenumele sau denumirea contribuabilului/platitorului;
 2.   domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului;
 3.   denumirea, numarul si data emiterii actului administrativ fiscal.

(7) În cazul în care actul administrativ fiscal se comunica prin publicitate, acesta se considera comunicat în termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

(10) În termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data emiterii actului administrativ fiscal, organul fiscal trebuie sa initieze actiunile pentru comunicarea actului.

Actul administrativ fiscal se considera emis si înregistrat la organul fiscal astfel:

 1. la data semnarii acestuia de catre persoana împuternicita din cadrul organului fiscal, în cazul actului administrativ fiscal emis pe suport hârtie;
 2. la data generarii actului, în cazul actului administrativ fiscal emis pe suport hârtie si tiparit prin intermediul unui centru de imprimare masiva;
 3. la data aplicarii semnaturii electronice extinse, în cazul actului administrativ fiscal emis în forma electronica.

Publicitatea actelor administrative fiscale se face in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala, iar forma anunturilor individuale si anunturilor colective este prevazuta in Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2052 bis/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale:

 • Modelul  2006 ITL 020 – Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate
 • Modelul 2006 ITL 021 – Anunt Colectiv pentru comunicarea prin publicitate