Incepand cu luna septembrie 2023 modalitatea de lucru cu publicul pentru Persoane Juridice va fi Exclusiv on-line
 • .
 • .
 • .

Informatii taxe si impozite locale

DESCRIEREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE:

TERMENE

Impozitul se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv, dupa cum rezulta din tabelul urmator:

Impozit pe clădiri persoane fizice și juridice

I rata: 31 martie

II rata- 30 septembrie

Impozitul pe clădiri, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

 

Impozit/taxă pe teren persoane fizice și juridice

I rata: 31 martie

II rata- 30 septembrie

Se plateste in rate egale

Impozitul anual pe teren de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice și juridice

I rata: 31 martie

II rata- 30 septembrie

Se plateste in rate egale.

Impozitul anual pe mijlocul de transport, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate:

 

I rata: 31 martie

II rata- 30 septembrie

Taxa pentru afisajul în scop de reclamă și publicitate, datorată de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

DE CE ESTE BINE SA PLATIM IMPOZITUL?( AVANTAJE)

 • Daca impozitul este achitat in intregime pana la data de 31 martie se va acorda o bonificatie de 10%.
 • existenţa unor facilităţi fiscale (scutiri = privilegiu acordat cuiva de a nu plati anumite impozite si taxe locale.-, înlesniri, eşalonări de plată-operatiunea de plata fractionata sau fractiunea din suma totala care se achita in rate, etc.)
 • pentru evitarea formelor de executare silita(poprirea sumelor de bani,precum şi valorificarea bunurilor mobile aflate în posesia debitorului sau deţinute de terţi (inclusiv sechestrarea bunurilor mobile sau imobile)

SANCTIUNI SI CONSECINTE:

Ce se întâmplă dacă nu plătești impozitul la timp?

 • pentru neachitarea obligațiilor fiscale locale la termenul de scadență se datorează majorări de întârziere.( de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în  termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.)
 • se va comunica somația si titlul executoriu  prin care se arata sumele restante.

Dacă nu se achita sumele restante nici după această etapă, după caz, se vor institui popriri asupra disponibilităților bănești (de natură salarială, pensii, chirii, etc) precum și poprire pe conturile bancare.

În cazul în care nu se recuperează banii nici de pe urma popririlor, se va aplica sechestru asupra bunurilor imobile și mobile detinute

Ulterior, aceste bunuri vor fi valorificare prin vânzare prin licitație publică.

Ce se intampla in cazul in care dobandesti un imobil/ mobil?

 • Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri,terenuri şi, mijloacele de transport la compartimentul Constatare Impunere PF/PJ locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii
 • obligatia de a informa organul cu privire la schimbarea domiciliului fiscal
 • in cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
 • În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi în cazul reevaluării unei clădiri, care determină creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
 • În cazul schimbării integrale sau parţiale a folosinţei clădirii, respectiv din clădire cu destinație rezidențială în clădire nerezidențială sau clădire cu destinatie mixtă, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Această obligație o au și în cazul schimbării integrale sau parțiale a folosinței clădirii, respectiv din clădire cu destinație mixtă în clădire rezidențială sau nerezidentiala.
 • In cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
 • În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
 • Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.
 • fapta de a depune peste termen declaraţiile de impunere reprezinta contraventie si se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei
 • fapta de nedepunere a declaraţiilor de impunere se sanctioneaza cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

Alte contraventii mentionate in Codul fiscal sunt:

 • Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.
 •  Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.