Incepand cu luna septembrie 2023 modalitatea de lucru cu publicul pentru Persoane Juridice va fi Exclusiv on-line
 • .
 • .
 • .

Dictionar de termeni fiscali

A datora = a avea obligatia stabilita prin lege sa contribuie prin plata impozitelor si taxelor la cheltuielile publice.

A dezmembra = a descompune, a imparti, a desface in mai multe parti; a desfiinta un bun in urma unei astfel de actiuni.

A dobandi = a obtine un bun impozabil sau taxabil, a deveni proprietarul unui obiect impozabil sau taxabil.

A exonera = a scuti un contribuabil, total sau partial, de o creanta bugetara.

A impozita = a impune, a prevedea perceperea unui impozit.

A majora = a face mai mare, a spori un impozit, o taxa.

A plati = a stinge o creanta bugetara.

 activitate - orice activitate desfasurata de catre o persoana în scopul obtinerii de venit;

Actul administrativ fiscal = actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale

Afis = instiintarea imprimata, expusa public, prin care:

 1. se dau informatii in legatura cu o activitate, un produs, un producator, etc;
 2. se anunta o manifestare artistica, competitie sportiva, activitate artistica si distractiva de catre un organizator platitor de impozit pe spectacole.

Afisaj = faptul de a afisa; lipire de afise.

Amenda = sanctiune contraventionala, stabilita prin lege, hotarare a Guvernului sau prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, constand intr-o suma de bani, in sarcina persoanelor fizice/persoanelor juridice, pentru neindeplinirea ori indeplinirea necorespunzatoare a unor obligatii cu caracter civil, administrativ sau fiscal.

Asociere, fara personalitate juridica - orice asociere în participatiune, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este o persoana impozabila distincta, în întelesul impozitului pe venit si pe profit, conform normelor emise în aplicare;

Autoritate fiscala competenta - organul fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, care au responsabilitati fiscale;

Autoritati ale administratiei publice locale = autoritati deliberative: consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene; autoritati executive: primariile comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si primarul general al municipiului Bucuresti.

Autorizatie de construire = act de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

Bonificatie = avantaj acordat contribuabililor persoane fizice, in scopul mobilizarii acestora pentru achitarea integrala atat a impozitului pe cladiri, cat si a impozitului pe teren, datorate pentru intregul an, in avans, pana la primul termen de plata, respectiv 31 martie, inclusiv, al anului fiscal respectiv.

Buget local = document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile comunei, orasului, municipiului sau sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.

Bunuri comune ale sotilor = bunuri dobandite in timpul casatoriei de oricare dintre soti, de la data dobandirii lor.

Bunuri proprii = bunurile fiecarui sot, respectiv:

 1.  bunurile dobandite inainte de incheierea casatoriei;
 2.  bunurile dobandite in timpul casatoriei prin mostenire, legat sau donatie, afara numai daca dispunatorul a prevazut ca ele vor fi comune;
 3.  bunurile de uz personal si cele destinate profesiunii unuia dintre soti;
 4.  bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele sau proiectele artistice, proiectele de investitii si inovatii, precum si alte asemenea bunuri;
 5.  indemnizatia de asigurare sau despagubirea pentru pagube pricinuite persoanei;
 6.  valoarea care reprezinta si inlocuieste un bun propriu sau bunul in care a trecut aceasta valoare.

Cadastru imobiliar-edilitar = cadastru de specialitate din domeniul imobiliar-edilitar, constituit ca subsistem al cadastrului general, avand la baza elementele de control si referinta ale acestuia, in conformitate cu care se intocmesc planuri si registre, prin inventarierea terenurilor pe categorii de folosinta si proprietar (din punct de vedere juridic, economic si tehnic), a retelelor edilitare si a constructiilor aferente acestora, precum si a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor.

Cale de rulare = ansamblu de elemente tehnice de infrastructura pe terasamente de piatra sau de beton, necesar deplasarii mijloacelor de transport terestru sau instalatiilor/utilajelor, prin rulare pe sine.

Categorie de folosinta = incadrare a unui teren in functie de destinatia sa, respectiv: terenuri cu constructii, arabil, pasuni, fanete, vii, livezi, paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera, terenuri cu ape, drumuri si cai ferate, terenuri neproductive.

Certificat de urbanism = act de informare prin care primariile, primarul general al municipiului Bucuresti sau presedintii consiliilor judetene, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate, potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

Certificatul de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale - se emite de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv a împuternicitului acestuia, conform delegarii date de catre contribuabil.Certificatul de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse în evidenta pe platitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente în sold în prima zi a lunii urmatoare depunerii cererii.

Cladirea  -  orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe încaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite. Încaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri.

Coeficient de corectie = element care prin aplicarea sa asupra unor niveluri de baza adauga la/scade din acestea valori in scopul diferentierii impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe spectacole in cazul discotecilor si videotecilor, pe ranguri de localitati si/sau zone in cadrul acestora.

Coeficient de transformare = element constant care prin aplicarea sa asupra suprafetei utile a unei cladiri stabileste echivalenta cu suprafata construita desfasurata; serveste la stabilirea relatiei dintre suprafata utila, potrivit dimensiunilor interioare dintre pereti si suprafata construita desfasurata, determinata pe baza masuratorilor pe conturul exterior al cladirii.

Coindivizari = persoane aflate in situatia de indiviziune; termenul "coindivizari" desemneaza coproprietarii aflati in indiviziune.

Colectare a creantelor bugetare = exercitare a functiei administrative care conduce la stingerea creantelor bugetare si a creantelor debitorului, reprezentand sume de rambursat sau de restituit de la buget, in conditiile legii.

Combinatie de vehicule = ansamblu rutier format dintr-un autovehicul si unul sau doua vehicule tractate.

Compensarea = stingerea creantelor statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat cu creantele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, pâna la concurenta celei mai mici sume, când ambele parti dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât si pe cea de debitor, cu conditia ca respectivele creante sa fie administrate de aceeasi autoritate publica.

Contract de leasing financiar = orice contract de leasing care îndeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 1. riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
 2. contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;
 3. utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata în procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata în procente;
 4. perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; în întelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
 5. valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului;

Contract de leasing operational = orice contract de leasing încheiat între locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala, si care nu îndeplineste niciuna dintre conditiile prevazute la pct. 7 lit. b)-e); riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista atunci când optiunea de cumparare nu este exercitata la începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului;

Contract de locatiune/inchiriere = acel contract pe baza caruia o persoana, numita locator, se obliga sa asigure altei persoane, numita locatar (chirias), folosinta integrala sau partiala a unui bun sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret convenit de partile contractante.

Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică=- contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumitã concedent, transmite, pe o perioadã determinatã, unei persoane, denumitã concesionar, care acţioneazã pe riscul şi rãspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevenţe.

Contraventie = fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata ca atare prin lege, prin hotarare a Guvernului ori prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Contribuabilul = orice persoana fizica ori juridica sau orice alta entitate fara personalitate juridica ce datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume bugetului general consolidat, în conditiile legii.

Cota = parte cu care cineva participa la realizarea unui venit, la o cheltuiala comuna; parte care ii revine cuiva in urma unei repartizari, a unei imparteli.

Cota-parte = cota de proprietate care ii revine din proprietatea comuna fiecarui apartament proprietate individuala si care este inscrisa in actul de proprietate; in situatia in care cotele-parti nu sunt inscrise in actele de proprietate, ele vor fi stabilite corespunzator cu raportul dintre suprafata utila a fiecarui apartament si totalul suprafetelor utile ale tuturor apartamentelor din imobil.

Creanta = drept conferit unui creditor de a obtine de la un debitor, la un anumit termen, o suma de bani sau alte bunuri ori valori echivalente, plus dobanda accesorie; drept subiectiv patrimonial relativ, exprimand indreptatirea creditorului de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, a face sau a nu face ceva; dreptul conferit creditorului de a obtine de la debitor sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva; act care stabileste acest drept; creanta constituie un activ pentru creditor si un pasiv pentru debitor.

Creante bugetare/fiscale = impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora, respectiv dobanzi, penalitati si majorari de intarziere.

Creantele fiscale = reprezinta drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezulta din raporturile de drept material fiscal.

Debit = ceea ce datoreaza o persoana fizica sau juridica, dandu-i calitatea de debitor in relatia cu statul sau cu unitatea administrativ-teritoriala, in calitatea acestora de persoane juridice creditoare; in contabilitatea in partida dubla, este coloana din stanga unui cont, in care sunt inregistrate sumele ce constau dintr-o creanta, intrari de bunuri sau valori in patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale sau a unei cheltuieli.

Debit initial/debitare initiala = creanta bugetara stabilita la inceputul anului fiscal sau la data declararii de catre contribuabil a unui obiect impozabil.

Declaratie de impunere = relatare facuta in scris de catre o persoana fizica in nume propriu sau ca reprezentanta a unei persoane juridice, prin completarea unui formular care serveste pentru documentarea autoritatilor administratiei publice locale sau a compartimentelor de specialitate ale acestora, dupa caz, asupra materiei impozabile si elementelor necesare pentru constatarea acesteia si stabilirea impozitelor si/sau taxelor locale respective. 

Denumire = element de identificare a persoanei juridice, care se compune dintr-un cuvant sau din mai multe cuvinte stabilite prin actul de constituire si/sau statut si inregistrate la autoritatile publice competente, in vederea distingerii acestui subiect de drept de alte participante la raporturile juridice; denumirea are acelasi rol in cazul persoanei juridice ca si numele pentru persoana fizica.

Devalmasie = forma de stapanire sau de folosire in comun a pamanturilor din hotarul satului, specifica obstii satului; drept de proprietate pe care doua sau mai multe persoane, numite devalmasi, il au asupra aceluiasi bun nedivizat intre ele in cote-parti.

Dezmembrare = faptul de a dezmembra.

Dobânda = orice suma ce trebuie platita sau primita pentru utilizarea banilor, indiferent daca trebuie sa fie platita sau primita în cadrul unei datorii, în legatura cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânata;

Dobânzi si penalitati de întârziere = pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobânzi si penalitati de întârziere.

Domeniu public = priveste bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public; poate fi de interes national, caz in care proprietatea, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine unitatilor administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete).

Domiciliu = priveste persoana fizica si reprezinta adresa din localitatea in care aceasta isi are locuinta statornica.

Executare silita = procedura prin intermediul careia autoritatile administratiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, in temeiul unui titlu executoriu, constrang cu ajutorul autoritatilor/ institutiilor publice competente pe contribuabilul care nu a executat obligatia inscrisa in titlu, asigurandu-se in acest fel incasarea creantelor bugetului local; modalitate de incasare de catre compartimentele de specialitate a creantelor bugetare datorate de contribuabili.

Exigibil = priveste creanta bugetara a carei executare poate fi ceruta, in conditiile legii, de catre functionarii publici din cadrul compartimentelor de specialitate.

Facilitati fiscale = diminuare a unor obligatii de plata catre bugetul local in favoarea anumitor contribuabili sau categorii de contribuabili, in limitele si in conditiile legii.

Finante publice locale = totalitatea mijloacelor banesti de care dispun autoritatile administratiei publice locale si care sunt necesare pentru indeplinirea atributiilor lor; reprezinta gestiunea resurselor financiare, a cheltuielilor, precum si a datoriilor unitatilor administrativ-teritoriale in calitatea acestora de persoane juridice.

Firma = element constructiv aplicabil pe cladire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei autoritati, institutii publice, societati comerciale, asociatii, fundatii, federatii, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoana fizica sau juridica isi exercita activitatea intr-o cladire sau intr-o incinta.

Folosinta = dreptul de a folosi un bun.

Impozabil(a) = care poate fi sau care este supus(a) unui impozit.

Impozit = prelevare obligatorie, fara contraprestatie si nerambursabila, efectuata de catre administratia publica pentru satisfacerea necesitatilor de interes public.

Impozitare = actiunea de a impozita.

Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:

 1. impozitul pe cladiri;
 2. impozitul pe teren;
 3. impozitul pe mijloacele de transport;
 4. taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;
 5. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
 6. impozitul pe spectacole;
 7. taxa hoteliera;
 8. taxe speciale;
 9. alte taxe locale.

Incetare = termen folosit pentru a indica de obicei incetarea detinerii unei proprietati si, prin extensie, a oricarui bun impozabil.

Incinta = spatiu (mare) inchis in interiorul unei cladiri sau suprafata de teren imprejmuita sau conventional delimitata, afectata unei anume activitati.

Incinta folosita pentru activitati economice = spatiu utilizat in scopuri comerciale, profesionale, de locuit sau altele asemenea ce exced destinatiilor specifice categoriilor de cladiri care nu sunt supuse impozitului pe cladiri.

Informatie de interes public = orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori forma sau de modul de exprimare a informatiei.

Inspectia fiscala - are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii îndeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora.

Inventarierea materiei impozabile = operatiune ce priveste identificarea obiectelor impozabile sau taxabile, dupa caz, precum si a celorlalte elemente referitoare la baza de calcul pe care se fundamenteaza evaluarea veniturilor bugetare la un moment dat.

Locatar/chirias = persoana care locuieste intr-o cladire, in calitate de chirias.

Locator = persoana care da in locatie un bun, pe baza de contract de locatiune.

Majorare anuala = crestere a impozitelor si taxelor locale stabilita prin hotarare de catre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene, cu pana la 50%.

Majorare/majorare de intarziere = suma de bani pe care colectivitatile locale, prin compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, o incaseaza in plus ca sanctiune aplicata celor care depun cu intarziere declaratia de impunere, precum si celor care intarzie plata impozitelor si taxelor locale.

Materie impozabila = multimea obiectelor impozabile sau taxabile, cum ar fi: cladirile, terenurile, mijloacele de transport, vehiculele lente, afisele, panourile publicitare, firmele instalate la locul exercitarii activitatii, succesiunile etc.

Matricola = registru fiscal in care se inscriu, la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale/sector al municipiului Bucuresti, contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, cu elementele de identificare a acestora, precum si impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa pe teren, precum si impozitul pentru mijloacele de transport, pe care le datoreaza, avand la baza declaratiile de impunere si procesele-verbale pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale respective.

Mijloc fix = orice imobilizare corporala, care este detinuta pentru a fi utilizata în productia sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriata tertilor sau în scopuri administrative, daca are o durata normala de utilizare mai mare de un an si o valoare mai mare decât limita stabilita prin hotarâre a Guvernului;

Mijloc fix = orice imobilizare corporala, care este detinuta pentru a fi utilizata in productia sau livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriata tertilor sau in scopuri administrative, daca are o durata normala de utilizare mai mare de un an si o valoare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului.

Modificare = actiunea de a modifica si rezultatul ei; se refera la aparitia unor situatii in care elementele obiectelor impozabile ori ale bazei de calcul se modifica, ceea ce conduce la modificarea impozitelor si taxelor locale respective; pentru anumite obiecte impozabile, si schimbarea domiciliului/sediului contribuabilului conduce la modificarea impozitului respectiv (de exemplu: cladirile cu destinatia de locuinta, al caror impozit este determinat in functie si de adresa de domiciliu a persoanei fizice, in cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri cu destinatia de locuinta).

Mostenitor = persoana care mosteneste bunuri materiale sau care devine, prin succesiune, beneficiarul unui drept.

Mostenitor aflat in indiviziune = persoana care impreuna cu una sau mai multe persoane, denumite comostenitori, au drepturi neindividualizate asupra bunurilor succesorale; individualizarea poate fi determinata numai prin operatiunea partajului.

Nerezident = orice persoana juridica straina, orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine, inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fara personalitate juridica, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii;

Obiect impozabil = bun sau venit impozabil ori taxabil; orice bun sau serviciu supus impozitarii ori taxarii, dupa caz, in conformitate cu legea; element patrimonial care este supus impozitarii sau taxarii.

Obligatii fiscale reprezinta:

 1. obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, dupa caz, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat;
 2. obligatia de a calcula si de a înregistra în evidentele contabile si fiscale impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat;
 3. obligatia de a plati la termenele legale impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat;
 4. obligatia de a plati dobânzi, penalitati de întârziere sau majorari de întârziere, dupa caz, aferente impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligatii de plata accesorii;
 5. obligatia de a calcula, de a retine si de a înregistra în evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele si contributiile care se realizeaza prin stopaj la sursa;
 6. orice alte obligatii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale.

Organizatie nonprofit - orice asociatie, fundatie sau federatie înfiintata în România, în conformitate cu legislatia în vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial;

Parte = ceea ce se desprinde dintr-un tot, dintr-un ansamblu.

Participant = orice persoana care este proprietarul unui titlu de participare.

Persoana = orice persoana fizica sau juridica.

Persoana fizica rezidenta = orice persoana fizica ce îndeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 1. are domiciliul în România;
 2. centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;
 3. este prezenta în România pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc în total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;
 4. este cetatean român care lucreaza în strainatate, ca functionar sau angajat al României într-un stat strain.

Prin exceptie de la prevederile lit. a)-d), nu este persoana fizica rezidenta un cetatean strain cu statut diplomatic sau consular în România, un cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international si interguvernamental înregistrat în România, un cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain în România si nici membrii familiilor acestora;

Persoana juridica înfiintata potrivit legislatiei europene = orice persoana juridica constituita în conditiile si prin mecanismele prevazute de reglementarile europene;

Persoana juridica româna = orice persoana juridica care a fost înfiintata în conformitate cu legislatia României;

Persoana juridica straina = orice persoana juridica care nu este persoana juridica româna si orice persoana juridica înfiintata potrivit legislatiei europene care nu are sediul social în România;

Plata = modalitate de stingere a creantei bugetare pe cale voluntara de catre debitor.

Plata anticipata = plata unei sume de bani inainte de prestarea unui serviciu sau de termenul de plata prevazut de lege.

Plata cu anticipatie = plata integrala a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pana la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal.

Plata in rate = operatiunea de plata fractionata sau fractiunea din suma totala care se achita esalonat.

Platitor = persoana care face plata si care poate fi:

 1. debitorul; sau
 2. o alta persoana in numele debitorului.

Poprire = modalitate de executare silita a unei obligatii care se realizeaza prin indisponibilizarea altei obligatii pe care debitorul urmarit o are fata de un debitor al sau (tert poprit); forma de executare silita, prin care creditorul bugetar urmareste sumele reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane sau pe care acestea le vor datora debitorului si/sau le vor detine tertii in viitor, in temeiul unor raporturi juridice existente, blocand sumele cuvenite acestuia in mainile tertului poprit si obligandu-l sa verse direct, pe seama lui, din suma respectiva atat cat ii datoreaza debitorul.

Poprire asiguratorie = procedura administrativa prealabila inceperii procedurii de executare silita, constand in instituirea, prin decizie motivata a creditorului bugetar, a unei masuri asiguratorii asupra veniturilor debitorului, atunci cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea/patrimoniul.

Prescriptie = mijloc de dobandire sau pierdere a unui drept prin trecerea timpului ori stingerea unui drept la actiune prin neexecutarea lui in termenul prevazut de lege; modalitate de stingere a creantelor bugetare.

Pret de piata = suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent în acelasi moment si în acelasi loc, pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar, în conditii de concurenta loiala;

Procedura = ansamblu de principii, reguli si forme juridice pe care il utilizeaza autoritatile/institutiile/ serviciile publice pentru realizarea atributiilor lor.

Proces-verbal de constatare a contraventiei = act prin care se constata contraventia, incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite generic agenti constatatori.

Proprietar = persoana fizica sau persoana juridica care are dreptul de proprietate asupra unui bun.

Proprietate = dreptul pe care il are cineva de a se bucura si de a dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele prevazute de lege; proprietatea este publica sau privata; notiunea de proprietate se extinde atat asupra bunurilor corporale (proprietate mobiliara sau imobiliara), cat si a celor necorporale (proprietate intelectuala, proprietatea numelui); atributele proprietatii sunt:a) dreptul de a se servi de bun;b) dreptul de folosinta, de fructe si venituri;c) dreptul de a dispune de bun.

Proprietate imobiliara = orice teren, cladire sau alta constructie ridicata ori încorporata într-un teren;

Proprietate privata = forma de proprietate in care bunurile apartin unei persoane fizice/persoane juridice si/sau unui grup de persoane fizice/persoane juridice, inclusiv statului ori unitatilor administrativ-teritoriale; in cazul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale aceste bunuri constituie domeniul privat, care este alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele decat cele care apartin domeniului public.

Proprietate publica = forma de proprietate in care bunurile apartin statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.

Publicitate = orice forma de prezentare a unei activitati industriale, artizanale sau liber-profesioniste, avand ca scop promovarea vanzarii de bunuri si servicii, de drepturi si obligatii.

Ramasita = creanta bugetara nestinsa pana la sfarsitul anului fiscal si evidentiata ca atare in rolul nominal unic la inchiderea anuala a acestuia; aceste creante bugetare se inscriu in lista de ramasita la data de 31 decembrie si se evidentiaza sub aceasta denumire in anul fiscal urmator.

Raspundere = faptul de a raspunde; obligatia de a raspunde de indeplinirea unei actiuni, atributii, indatoriri etc.; responsabilitate; a obliga pe cineva sa dea socoteala de faptele sale, ca urmare a responsabilitatii asumate; ea intervine in cazul incalcarii unor reguli de munca, a dispozitiilor legale administrative, disciplinare, civile, penale etc.

Raspundere solidara = faptul de a raspunde in egala masura si impreuna doua sau mai multe persoane.

Reclama = activitate (comerciala) prin care se urmareste pe calea publicitatii (prin tiparituri, radio, televiziune, cinematograf, internet etc.) suscitarea, castigarea interesului public asupra anumitor marfuri, a unor carti, a unui spectacol, a folosirii unor servicii; raspandire de informatii elogioase (despre cineva sau ceva), cu scopul de a-i crea renume sau popularitate; articol (dintr-o publicatie), afis, pancarta, panou, prospect etc., prin care se face reclama.

Reducere = actiunea de a reduce si rezultatul ei; micsorare, scadere, diminuare a unor impozite si/sau taxe locale, in conditiile legii, cu pana la 100%.

Registru agricol = document oficial de evidenta primara-unitara in care se inscriu date privind persoanele fizice si persoanele juridice cu domiciliul/resedinta/ sediul la nivelul unei unitati administrativ-teritoriale, bunurile acestora de natura cladirilor, terenurilor si mijloacelor de transport, precum si date privind orice alte persoane fizice sau persoane juridice care detin in proprietate cladiri si/sau terenuri in unitatea administrativ-teritoriala respectiva, constituind:

 1. sursa de date pentru infaptuirea pe plan local a unor politici ale administratiei publice: politica fiscala, politica agrara, politica protectiei sociale, politica edilitara, politica sanitara, politica educationala etc.
 2. baza de date pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor, ca de exemplu: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor in vederea vanzarii in targuri si oboare, calitatea de producator in vederea vanzarii produselor agricole pe piata, intocmirea sesizarii deschiderii procedurii succesorale privind autorii succesiunilor si bunurile succesorale ale acestora;
 3. sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic.

Rezident = orice persoana juridica româna, orice persoana juridica straina având locul de exercitare a conducerii efective în România, orice persoana juridica cu sediul social în România, înfiintata potrivit legislatiei europene, si orice persoana fizica rezidenta;

Rol nominal unic = fisa unica a contribuabilului care contine elemente de identificare, precum si creantele bugetare ale acestuia la nivelul comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti, individualizata printr-un numar de rol, incepand cu nr. 1 si pana la numarul care asigura inregistrarea tuturor contribuabililor.

România = teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale, asupra carora România îsi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva, asupra carora România îsi exercita drepturile suverane si jurisdictia în conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international;

Scutire = actiunea de a scuti si rezultatul ei; privilegiu acordat cuiva de a nu plati anumite impozite si taxe locale.

Sediu = atribut de identificare a persoanei juridice cu ajutorul caruia ea se individualizeaza si se localizeaza in spatiu, prin indicarea unui loc determinat concret - adresa la care isi desfasoara activitatea administratia subiectului de drept respectiv; sediul persoanei juridice se stabileste prin actul de infiintare sau prin statut; o persoana juridica poate avea, de regula, un sediu principal si, daca este cazul, unul sau mai multe sedii secundare.

Spectacol = manifestare artistica de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografica, muzicala, de circ, festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, alte asemenea manifestari artistice sau distractive, precum si competitiile sportive interne si internationale.

Suprafata = intindere delimitata considerata sub raportul lungimii si latimii; arie limitata de o linie inchisa (franta sau curba), masurata in unitati la patrat.

Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin însumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.

Suprafata construita la sol = suprafata sectiunii orizontale a unei cladiri, la nivelul solului, masurata pe conturul exterior al peretilor.

Suprafata utila = suprafata determinata pe baza dimensiunilor interioare dintre pereti.

Suprasolvire = suma platita in plus fata de creantele bugetare debitate.

Taxa = suma platita, in temeiul unui act normativ, de o persoana fizica sau persoana juridica, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de catre un comerciant, o institutie publica sau un serviciu public.

Teren = intindere de pamant delimitata, indiferent de locul situarii sau de categoria de folosinta a acesteia.

Teren supus impozitului = suprafata unui teren din care se scade suprafata construita la sol a cladirilor.

Teritoriu extravilan = suprafata cuprinsa intre limita administrativ-teritoriala a unitatii de baza(comuna, oras, municipiu) si limita teritoriului intravilan.

Teritoriu intravilan = totalitatea suprafetelor construite si amenajate ale localitatilor care compun unitatea administrativ-teritoriala de baza, delimitate prin planul urbanistic general si in cadrul carora se poate autoriza executia de constructii si amenajari; de regula, intravilanul se compune din mai multe trupuri.

Termen = interval de timp stabilit printr-un act normativ, inauntrul caruia trebuie/poate fi indeplinita o cerinta legala, exercitat un drept ori sa se faca sau sa nu se faca un act/fapt juridic; interval de timp inauntrul caruia trebuie/poate fi indeplinit ori este oprit sa se faca un anumit act de procedura; data pana la care trebuie indeplinita o cerinta legala, se poate exercita un drept ori sa se faca sau sa nu se faca un act/fapt juridic; in acest sens a se vedea art. 101 si urmatoarele din Codul de procedura civila.

Termen de plata (termen scadent) = data la care sau pana la care trebuie achitata o creanta bugetara.

Termen de prescriptie = intervalul de timp inauntrul caruia creditorul bugetar are dreptul de a cere executarea silita privind o creanta bugetara; acest drept se prescrie in termen de 5 ani de la data incheierii anului fiscal in care a luat nastere acest drept; termenul de prescriptie incepe la data cand, potrivit legii, se naste dreptul de a cere executarea silita.

Titlul executoriu - cuprinde toate creantele fiscale neachitate la scadenta, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat, precum si accesoriile aferente acestora, stabilite în conditiile legii.

Transfer = orice vânzare, cesiune sau înstrainare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum si transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operatiunii de fiducie potrivit Codului civil;

Unitate administrativ-teritoriala = potrivit legii, acestea sunt: comunele, orasele si judetele; unitatea administrativ-teritoriala are patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina, fiind titulara a codului de inregistrare fiscala, precum si a conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica sau la societatile bancare, daca este cazul.

Urmarire = actiune specifica activitatii de colectare a creantelor bugetare intreprinsa de catre creditorul bugetar asupra bunurilor urmaribile ale debitorului.

Valoare impozabila/taxabila = valoare care sta la baza determinarii unui impozit/taxa; de exemplu: valoarea impozabila avuta in vedere la stabilirea impozitului pe cladiri, etc.

Valoarea de inventar a cladirii = valoarea de intrare a cladirii în patrimoniu, înregistrata în contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale în vigoare.

Valoarea fiscala reprezinta:

 1. pentru active si pasive, altele decât cele mentionate la lit. b) si c) - valoarea de înregistrare în patrimoniu, potrivit reglementarilor contabile;
 2. pentru titlurile de participare/valoare - valoarea de achizitie sau de aport, utilizata pentru calculul câstigului sau al pierderii, în întelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;
 3. pentru mijloace fixe amortizabile si terenuri - costul de achizitie, de productie sau valoarea de piata a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii în patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz. În valoarea fiscala se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. În cazul în care se efectueaza reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza pâna la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie, de productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz. În situatia reevaluarii terenurilor care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie sau sub valoarea de piata a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala este costul de achizitie sau valoarea de piata a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz.
 4. pentru provizioane si rezerve - valoarea deductibila la calculul profitului impozabil.