Incepand cu luna septembrie 2023 modalitatea de lucru cu publicul pentru Persoane Juridice va fi Exclusiv on-line
  • .
  • .
  • .

Intrebari frecvente persoane juridice

In cazul in care am cumparat un mijloc de transport si l-am vandut in aceeasi zi, de ce am obligatia sa-l declar si sa-l scot din evidentele fiscale?

In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare – art.264, alin.4 “orice persoana care dobândeste/înstraineaza un mijloc de transport sau îsi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala îsi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita”.

Deasemenea, art. 1191 din H.G. nr. 44 / 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal al Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare prevede urmatoarele: “orice persoana fizica sau persoana juridica ce a dobândit/înstrainat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligatia sa depuna declaratia fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale în a carui raza de competenta îsi are domiciliul fiscal, indiferent de durata detinerii mijlocului de transport respectiv, chiar si în cazul în care, în aceeasi zi, imediat dupa dobândire, are loc înstrainarea acestui obiect impozabil.”

De ce este necesar sa se depuna balanta in cazul in care se solicita eliberarea unui certificate fiscal?

Depunerea balantei este necesara pentru compararea declaratiilor inregistrate in evidentele fiscale cu evidentele contabile la data eliberarii certificatului fiscal.

De ce trebuie achitate toate obligatiile fiscale in cazul eliberarii certificatului fiscal pentru vanzarea unui bun din patrimonial societatii, in cazul in care societatea are mai multe bunuri?

In conformitate cu prevederile OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală al României, cu modificarile si completarile ulterioare, art.112, alin.4:

“Pentru înstrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale în a carei raza se afla înregistrat fiscal bunul ce se înstraineaza, potrivit alin. (2), inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în evidenta organului fiscal. Pentru bunul care se înstraineaza, impozitul datorat este cel recalculat pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplica persoanei care înstraineaza, potrivit Codului fiscal.”

De ce contribuabilii care au ca obiect al activitatii productia si/sau comertul cu mijloace de transport trebuie sa declare mijloacele de transport inregistrate in contabilitate ca marfuri?

In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare – art.264, alin.4 “orice persoana care dobândeste/înstraineaza un mijloc de transport sau îsi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala îsi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita”.

Potrivit prevederilor H.G. nr. 44 / 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal al Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare – art.106 “Contribuabilii care au ca obiect al activitatii productia si/sau comertul cu mijloace de transport nu datoreaza impozitul prevazut la cap. IV al titlului IX din Codul fiscal pentru acele mijloace de transport care nu au fost înmatriculate niciodata în România, înregistrate în contabilitate ca marfuri.”

De ce atunci cand se reevalueaza o cladire trebuie efectuata reevaluarea pentru intreaga grupa de imobile?

Potrivit prevederilor OMFP nr. 3055/2009 - art. 123 :
(1)” În cazul în care, ulterior recunoasterii initiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinata pe baza reevaluarii activului respectiv, valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului, în locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinata în urma reevaluarii.
(2) Elementele dintr-o grupa de imobilizari corporale se reevalueaza simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea în situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite.
(3) Daca un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate.
(4) O grupa de imobilizari corporale cuprinde active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate în exploatarea unei entitati.
(5) Exemple de grupe de imobilizari corporale sunt: terenuri; cladiri; masini si echipamente; nave; aeronave etc.
(6) Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate, astfel încât valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilantului. Valoarea justa a imobilizarilor corporale este determinata, în general, plecând de la valoarea lor de piata. (7) Daca un activ dintr-o grupa de active nu poate fi reevaluat, de exemplu, din cauza ca nu exista o piata activa pentru acel activ, activul trebuie prezentat în bilant la cost, minus ajustarile cumulate de valoare.
(8) O piata activa este o piata unde sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) elementele comercializate sunt omogene; b) pot fi gasiti în permanenta cumparatori si vânzatori interesati; si c) preturile sunt cunoscute de cei interesati.
(9) Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai poate fi determinata, valoarea activului prezentata în bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluari, din care se scad ajustarile cumulate de valoare.”