Incepand cu luna septembrie 2023 modalitatea de lucru cu publicul pentru Persoane Juridice va fi Exclusiv on-line
 • .
 • .
 • .

Lista impozite si taxe locale

Impozitul si taxa pe cladiri

Art. 455 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • "(1) Orice persoana care are în proprietate o cladire situata în România datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit.
 • (2) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decât cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care se datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, în conditii similare impozitului pe cladiri. În cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public.
 • (3) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe cladiri, precum si taxa pe cladiri prevazuta la alin. (2) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului în care este amplasata cladirea. În cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului în care este amplasata cladirea.
 • (4) În cazul cladirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta ce se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri se stabileste proportional cu numarul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta. Pentru fractiunile mai mici de o luna, taxa se calculeaza proportional cu numarul de zile din luna respectiva.
 • (41) În cazul cladirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta ce se refera la perioade mai mici de o luna, taxa pe cladiri se datoreaza proportional cu numarul de zile sau de ore prevazute în contract.
 • (5) Pe perioada în care pentru o cladire se plateste taxa pe cladiri, nu se datoreaza impozitul pe cladiri.
 • (51) În cazul în care pentru o cladire proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ-teritoriale se datoreaza impozit pe cladiri, iar în cursul unui an apar situatii care determina datorarea taxei pe cladiri, diferenta de impozit pentru perioada pe care se datoreaza taxa pe cladiri se compenseaza sau se restituie contribuabilului în anul fiscal urmator.
 • (6) În cazul în care o cladire se afla în proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate în partea din cladire aflata în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva."

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice – Descarca formular ITL002

Impozitul si taxa pe teren

Art. 463 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • " (1) Orice persoana care are în proprietate teren situat în România datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.
 • (2) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decât cele de drept public, se stabileste taxa pe teren, care se datoreaza de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, în conditii similare impozitului pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta asupra terenului, taxa se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public.
 • (3) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevazuta la alin. (2) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului în care este amplasat terenul. În cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul.
 • (4) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta ce se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe teren se stabileste proportional cu numarul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta. Pentru fractiunile mai mici de o luna, taxa se calculeaza proportional cu numarul de zile din luna respectiva.
 • (41) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta ce se refera la perioade mai mici de o luna, taxa pe teren se datoreaza proportional cu numarul de zile sau de ore prevazute în contract.
 • (5) Pe perioada în care pentru un teren se plateste taxa pe teren, nu se datoreaza impozitul pe teren.
 • (51) În cazul în care pentru o suprafata de teren proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ-teritoriale se datoreaza impozit pe teren, iar în cursul unui an apar situatii care determina datorarea taxei pe teren, diferenta de impozit pentru perioada pe care se datoreaza taxa se compenseaza sau se restituie contribuabilului în anul fiscal urmator. "

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice - Descarca formular ITL004

Impozitul pe mijloacele de transport

Art. 468 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • "(1) Orice persoana care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.
 • (2) Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.
 • (3) Impozitul pe mijloacele de transport se plateste la bugetul local al unitatii administrativ- teritoriale unde persoana îsi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.
 • (4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar. "

Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - Descarca formular ITL005

Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone - Descarca formular ITL006

Declaratie fiscala/Decizie de impunerepentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa - Descarca formular ITL007

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

Art. 477 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • "(1) Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de întelegere încheiata cu alta persoana datoreaza plata taxei prevazute în prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare în masa scrise si audiovizuale.
 • (2) Publicitatea realizata prin mijloace de informare în masa scrise si audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activitatilor agentilor de publicitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, cu modificarile ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare si alte tiparituri, precum si prin radio, televiziune si internet.
 • (3) Taxa prevazuta în prezentul articol, denumita în continuare taxa pentru servicii de reclama si publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale în raza careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate.
 • (4) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.
 • (5) Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsa între 1% si 3%.
 • (6) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.
 • (7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pâna la data de 10 a lunii urmatoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate. "

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate - Descarca formular ITL014

Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate

Art. 478 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • " (1) Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 477, datoreaza plata taxei anuale prevazute în prezentul articol catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, în raza careia/caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta taxa revine bugetului local al sectorului în raza caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.
 • (2) Valoarea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin înmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:
  • în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de pâna la 32 lei, inclusiv;
  • în cazul oricarui altui panou, afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de pâna la 23 lei, inclusiv.
 • (3) Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic în care se afiseaza în scop de reclama si publicitate.
 • (4) Taxa pentru afisajul în scop de reclama si publicitate se plateste anual, în doua rate egale, pâna la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisajul în scop de reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pâna la 50 lei inclusiv, se plateste integral pâna la primul termen de plata.
 • (5) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate sunt obligate sa depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj. "

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate - Descarca formular ITL015

Impozitul pe spectacole

Art. 480 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • " (1) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva în România are obligatia de a plati impozitul prevazut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
 • (2) Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale în raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva. "

Cerere pentru înregistrare / vizare a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole - Descarca formular

Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole in cazul activitatilor artistice si distractive de videoteca si discoteca - Descarca formular

Impozit pe spectacole – Decont - Descarca formular ITL017

Taxa speciala pentru promovare turistica a municipiului Bucuresti

H.C.G.M.B 218/10-12-2015

Regulament privind modul de instituire şi colectare a taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti

Art. 1 Obiectul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea unui cadru reglementat privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti.

Art. 2 Obiectivele urmărite prin instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti sunt:

 • creşterea numărului de turişti în municipiul Bucureşti;
 • creşterea duratei de şedere a turiştilor în municipiul Bucureşti;
 • creşterea veniturilor obţinute din turism în municipiul Bucureşti;
 • introducerea municipiului Bucureşti pen harta destinaţiilor de tip “city break” a UE.

Art. 3 Acţiuni în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 2 din prezentul regulament:

 • marketingul destinaţiei turistice Bucureşti la nivel naţional, internaţional şi în mediul online;
 • susţinerea de evenimente care pot genera creşterea numărului de turişti în Bucureşti;
 • crearea şi comunicarea brandului turistic al municipiului Bucureşti;
 • participarea municipiului Bucureşti la târguri şi expoziţii de profil interne şi internaţionale;
 • realizarea de campanii publicitare comune cu companii aeriene, agenţi touroperatori, organizatori de evenimente şi reprezentanţi de destinaţii turistice echivalente, în vederea promovării destinaţiei turistice Bucureşti;
 • atragerea şi dezvoltarea de proiecte finanţate din fonduri europene, granturi EEA şi alte surse de finanţare, în vederea promovării destinaţiei turistice Bucureşti;
 • realizarea de info trip-uri pentru touroperatori, reprezentanţi media şi alţi vectori de comunicare în vederea promovării destinaţiei turistice Bucureşti;
 • promovarea atracţiilor, evenimentelor şi obiectivelor turistice din municipiul Bucureşti prin intermediul centrelor de informare turistică, mediul online şi social media.

Art. 4 Cuantumul taxei

Taxa specială pentru promovarea turistică a a municipiului Bucureşti se calculează prin aplicarea cotei de 1% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.
Taxa specială pentru promovarea turistică a a municipiului Bucureşti se încasează de către unitatea de cazare, odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.

Art. 5 Decontarea contravalorii taxei

Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat această taxă.

Unitatea de cazare are obligaţia de a depune lunar o declaraţie decont la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a sectorului în raza căreia este situată respectiva unitate, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa. Formatul declaraţiei este prevăzut în Anexa nr. 3.1 la prezentele norme.
Sumele încasate de către Direcţiile de Impozite şi Taxe Locale de sector, din taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti, vor fi virate lunar către municipiul Bucureşti, respectiv până la data de 20 a lunii, pentru sumele încasate corespunzătoare lunii anterioare.

Sumele încasate cu titlu de taxă specială vor fi evidenţiate într-un cont distinct al municipiului Bucureşti;

Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

Prin unitate de cazare se înţelege: hotel, hotel-apartament, motel şi pensiune turistică.

Art. 6

Sumele încasate din taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti vor constitui contribuţie suplimentară a municipiului Bucureşti la Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Bucureşti-Bucharest Convention & Visitors Bureau;
Acţiunile menţionate la art. 3 al prezentului regulament se vor derula prin Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Bucureşti-Bucharest Convention & Visitors Bureau, asociaţie de tip parteneriat public-privat în care Primăria Municipiului Bucureşti este membru fondator în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 67/27.03.2014;

Primăria Municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii săi în cadrul Asociaţiei, va asigura verificarea şi controlul colectării şi cheltuirii sumelor primite în vederea promovării turistice a municipiului Bucureşti în conformitate cu prevederile legale şi cu hotărârile C.G.M.B.;
Asociaţia va prezenta, semestrial, un raport de activitate care să includă şi modul de cheltuire a sumelor rezultate din taxa specială de promovare turistică a municipiului Bucureşti.

Anexa nr. 3.1 face parte integrantă din prezentul regulament.

Alte taxe locale

Art. 486 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • " (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si altele asemenea.
 • (2) Consiliile locale pot institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului înconjurator.
 • (3) Taxele prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza si se platesc în conformitate cu procedurile aprobate de autoritatile deliberative interesate. "

Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane juridice - Descarca formular